“ Zum Lohrbacher Faßle “ Elke Hannich Kurfürstenstr. 39 74821 Mosbach

Liiwe Beesäfraind , eäschd semmä noch än dä Sunn gleegä unn jedsd isch schu fasch widdä dä 1. Adfend, also widdä Dsaid, dassmä uffmachä. Unn dswaa fum

Fraidaag demm 25. Nofembä bis aischl. Sunndaag demm

4. Dedsembä

Alle Daag ab finfä (17 Uhr) oowäds

Fillaichd heddä ä bissl Dsaid unn Luschd dess Joo so gons longsoom midd uns ausglingä dsu lassä.Miä deedä uns arig fraaiä.

Baschdelaiä gibds aa widdä

Elke, Harald  unn s´Beesätiim